1. O Svazu měst a obcí ČR

Obsah kapitoly

„Stát jen přidává práce, ale peněz ne.“ Tato slova zazněla už v roce 1907 v Kolíně, na zasedání I. sjezdu Svazu českých měst v království Českém, předchůdci dnešního Svazu měst a obcí České republiky. I dnes, po 115 letech, jsou tato slova stále aktuální, přestože bychom si všichni přáli, aby patřila jednou provždy historii, aby stát a samo­správy řešily otázky veřejné správy jen uvážlivou diskuzí a vzájemným respektem ke svým zákonným působnostem.

Všude v demokratickém světě bývají vztahy mezi státem a obcemi čas od času více či méně vyhraněné. A Česká republika v tom není výjimkou. Ideálním stavem, ke kterému bychom se chtěli přiblížit, je vzorná spolupráce činitelů všech úrovní veřejné správy, od státní, přes krajskou až po tu obecní. V České republice bývalo po roce 1989 hůře, nezřídka jsme se vyrovnávali s pozůstatky dřívějšího vrchnostenského přístupu státu, který byl navyklý poroučet svým detašovaným pracovištím, národním výborům. Dnes je důležité, že nechybí vůle pokrokově smýšlejících představitelů, jak ze strany státu, tak i obcí, nacházet řešení, která přispívají k vyšší kvalitě veřejné správy v naší zemi, a to nemalou měrou právě zásluhou činnosti Svazu měst a obcí České republiky.

Uplynulé období přineslo mnoho výzev, které jsme jako zastupitelé museli řešit, a dovolím si říct, že jsme při jejich řešení obstáli se ctí. Avšak i v období nadcházejícím budeme my všichni čelit množství dalších potíží, ať již jde o pokračující válku na Ukrajině, zvyšující se ceny energií, či třeba vysokou míru inflace a zdražování. Toto všechno, ale i mnohé další, pak budete muset jako občané, ale především jako zastupitelé spravující svou obec či město, řešit.

A právě v této vaší nelehké roli vám může pomoci Svaz měst a obcí České republiky.

I v současné době se na jedné straně neustále objevují snahy o omezování pravomocí samospráv, na straně druhé pak snahy o snižování, resp. nenavyšování prostředků na zajišťování dalších a dalších povinností, které jsou na obce přenášeny. Někdy je unavující až úmorné neustále se vracet k některým návrhům a znovu a znovu jejich předkladatelům vysvětlovat nadbytečnost, nesmyslnost a častokrát i nesystémovost těchto návrhů a poukazovat na dopady, které by jejich přijetí přineslo. Nicméně i to je jedna z rolí Svazu měst a obcí České republiky, kterou jsme si vybrali a kterou plníme a budeme plnit i nadále, tak jako jsme ji plnili i v předchozích více než 30 letech existence Svazu měst a obcí České republiky. Po celou tuto dobu zastupujeme a hájíme zájmy obcí a měst.

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky (dále jen „Svaz“) je největším a nejvýznamnějším sdružením obcí v České republice, řešícím na celostátní i mezinárodní úrovni legislativní otázky a další obecné problémy, které se týkají obcí. Členy Svazu jsou jak obce, tak města i statutární města. Svaz spadá pod mezinárodní pojem „celonárodní asociace se všeobecným zaměřením“. Základním a neporušitelným svazovým pravidlem pak je, že žádná obec nesmí být krácena na svých oprávně­ných požadavcích na úkor obce jiné. Svaz nechce být konkurentem ostatním obdobným sdružením obcí. Naopak, usiluje o vzájemnou spolu­práci všech, kteří hájí obecní zájmy bez toho, aby měla jedna obec výhody na úkor druhé.

Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce. Jeho kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých měst v království Českém.

Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Od roku 2004 je Svaz povinným připomínkovým místem, od roku 2005 pak pravidelně minimálně jednou ročně jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci. Dílčí dohody byly postupně podepsány také se stěžejními rezorty.

Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich aktivity pak koordinují a rozhodnutí orgánů Svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře. 

K 16. červnu 2022 měl Svaz 2 777 členů (z toho 2 146 obcí, 140 městysů, 464 měst, 26 statutárních měst a hlavní město Prahu), v nichž žije 8 552 983 obyvatel, což je téměř 80 % občanů České republiky.

Hlavní cíle Svazu jsou:

 • prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR všech velikostních kategorií a vytvářet příznivé podmínky k jejich rozvoji,
 • podílet se na přípravě právních předpisů a dalších opatření vztahujících se k místní samosprávě,
 • upozorňovat vládu, Parlament i mezinárodní instituce včas na to, jaký dopad mohou mít jimi připravovaná opatření na fungování obcí,
 • posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí,
 • informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv,
 • napomáhat městům a obcím při čerpání dotací z Evropské unie i z národních zdrojů.

Do působnosti Svazu měst a obcí ČR spadá široké spektrum aktivit. Z uvedených cílů Svazu vyplývá, že je jeho každodenní činnost zaměřena především na oblast legislativy a různých opatření ovlivňujících fungování místní samosprávy, ale i na každodenní život obcí, a to zejména v oblasti jejich financování, ale také v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje venkova, bezpečnosti, dopravy, energetiky, školství, kultury, oblasti sociální apod. Zásadním mezníkem pro vnímání Svazu jako silného a přitom konstruktivního partnera v systému veřejné správy ČR byl rok 2004, kdy se stal Svaz měst a obcí ČR v rámci legislativního proce­su řádným připomínkovým místem u návrhů záko­nů, které mají dopad na obce. Svaz se vyjadřuje k návrhům zákonů a prováděcích právních předpisů, k výše zmíněným opatřením a k řadě nelegislativních materiálů strategického významu. Zástupci Svazu aktivně vstupují do celého procesu jejich tvorby i uvádění do praxe. Účastní se mezirezortních připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech a v poslaneckých i senátních výborech. Druhým zlomem ve vzájemných vztazích mezi státem a obcemi je dohoda o spolupráci uzavřená mezi vládou ČR a Svazem měst a obcí ČR z roku 2005. Od té doby se vedení Svazu pravidelně, a to minimálně jednou ročně, s vládním kabinetem schází na společném zasedání a projednává aktuální problémy samosprávy.

Svaz ale nevyvíjí aktivity pouze na domácím poli. Svou pozornost směřuje i do zahraničí. Spolu s dalšími asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a obcí. Aktivně se účastní činnosti Evropské rady obcí a regionů (CEMR), Výboru regionů (CEMR) a Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy (CLRAE). Je zapojen i ve Světové organizaci měst a samospráv (UCLG) a v Evropské sociální síti (ESN).  Svaz spolupracuje s obdobnými partnerskými svazy v jiných zemích, zejména s partnerským sloven­ským ZMOS a nizozemským VNG International. Svaz se rovněž účastní různých mezinárodních projektů, do jejichž realizace zapojuje své členy, a podporuje města a obce v navazování partnerské spolupráce.

Svaz byl a je významně zapojen do aktivit přípravy procesu budoucího programového období EU fondů 2021 – 2027. Svaz aktivně připomínkoval návrhy jednotlivých programových dokumentů operačních programů, které byly následně schváleny vládou ČR. Svaz vyvíjí maximální úsilí, aby podmínky pro čerpání a věcné priority odpovídaly potřebám měst a obcí.

Projekty

Ve smyslu hlavních cílů své činnosti Svaz v posledním desetiletí uskutečnil úspěšně celou řadu projektů s celkovým finančním objemem přesahujícím výrazně jednu miliardu korun.

Projekt meziobecní spolupráce (MOS) a navazující Projekt center společných služeb (CSS) byly zaměřeny na podporu meziobecní spolupráce s cílem zvyšovat kvalitu výkonu veřejné správy v území i kvalitu a dostupnost veřejných služeb pro občany především malých obcí. Projekt Obce a lokální ekonomika (OLEK) dále zkoumá meziobecní spolupráci v oblasti lokální ekonomiky a územního rozvoje.

Projekt SMART ČESKO volně navazuje na předešlý projekt Svazu v oblasti Smart City (Strategický rámec) a zaměřuje se na pomoc městům a obcím s realizací chytrých řešení s ohledem na jejich potřeby.

Vzdělávací projekty Vzdělaný zastupitel a Odpovědný zastupitel měly zase za cíl zkvalitnit správu obcí. Oslovovaly jak jednotlivé zastupitele, tak zaměstnance obcí.

Na zmíněné projekty navázal další rozsáhlý vzdělávací projekt, který je určen vám zastupitelům, ale i úředníkům vašich obcí. Jmenuje se Efektivní správa obcí (ESO). Právě tato „Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2022“ je dalším z mnohých projektových produktů. V rámci tohoto projektu pak pro vás máme i nadále připravené bezplatné vzdělávání ve všech oblastech, které máte jako zastupitelé na starosti, jinými slovy, za co odpovídáte občanům vaší obce, vašim voličům.

Vnitřní struktura Svazu

 • Sněm je nejvyšším orgánem Svazu.
 • Rada řídí činnost Svazu v období mezi sněmy.
 • Předsednictvo koordinuje činnost v období mezi zasedáními rady a zajišťuje operativní činnost Svazu.
 • Předseda je v čele předsednictva a zastupuje Svaz navenek.
 • Komory Svazu prosazují zájmy jednotlivých skupin obcí. Jsou tři – obcí, měst a statutárních měst. Komorové uspořádání zajišťuje vyváženost názorů různých velikostních kategorií obcí.
 • Kontrolní výbor je nezávislý orgán Svazu dohlíže­jící na dodržování zákonů, stanov Svazu a hospoda­ření Svazu.
 • Komisejsou poradními orgány předsednictva. Napomáhají k získání odborného názoru při řešení jednotlivých otázek či problémů. V současnosti působí 12 komisí a 5 pracovních skupin.
 • Kancelář Svazu uskutečňuje rozhodnutí orgánů Svazu. V jejím čele stojí výkonná ředitelka.

Z praxe: Příkladem, kdy se Svazu podařilo zajistit stabilní navýšení příjmů obcí, je novela zákona o rozpočtovém určení daní z roku 2020. Svaz svou aktivní činností prolomil, i přes pandemickou situaci, nastavení rozpočtového určení daní ve prospěch obcí a krajů. K 1. lednu 2021 tak došlo k navýšení příjmů ze sdílených daní z 23,58 % na 25,84 % ve prospěch obcí, čímž se podařilo zajistit stabilní navýšení příjmů obcí.

Již třetím rokem je ve středu pozornosti Svazu, jakož i obcí a měst rekodifikace stavebního práva. Svaz se po celou dobu projednávání nového stavebního zákona snažil o zachování smíšeného modelu veřejné správy a tím o zachování stavebních úřadů v území. Podporoval vznik specializovaného stavebního úřadu pro velké a liniové stavby a stavby tzv. nadregionální, nikoliv však vznik Nejvyššího stavebního úřadu. Současně intenzivně upozorňoval na negativní důsledky spojené se zrušením smíšeného modelu veřejné správy, nedokončenou digitalizaci v této oblasti, nevyjasnění personálních otázek s rekodifikací spojených a shodně tak nevyjasnění způsobu provedení spisové rozluky. Ani po třech letech intenzivního vyjednávání nejsme u konce.

Jako červená nit se přípravou pozic Svazu k legislativním i nelegislativním materiálům vine otázka garancí financování činností obcí. Bez garancí financování tak může dojít k faktickému omezení realizace práva na samosprávu. Bojujeme za dodržení zásady „Kdo objednává, ten platí“. Požadujeme po zákonodárcích přiměřené vyrovnání v případě, že jsou na obce přenášeny nové úkoly. Byť můžeme mít chvílemi dojem, že se jedná o boj s větrnými mlýny, tak znovu a znovu vysvětlujeme a bojujeme za posílení finanční autonomie samospráv a zachování práva na samosprávu.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, závěrem zopakuji slova mých předchůdců, neboť ani po letech neztratila nic ze svého významu:

„Svaz není žádný úřad, žádné ministerstvo, Svaz jste vy, představitelé obcí a měst České republiky. Práci legis­lativců a dalších odborníků si můžete zaplatit. Nikdo však nemůže nahradit názor starostů, místních politi­ků. Společné skloubení vašich názorů s odborností je podstatou existence národních asociací obcí.

Ze členství ve Svazu nemáte žádný okamžitý hmot­ný zisk. Budete mít pouze možnost sami ovlivňovat legislativu do podoby, která vám umožní lépe svoji obec spravovat, rozvíjet ji podle volebních plánů, kte­rým vaši občané dali svůj hlas.“

Literatura a užitečné odkazy

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient