Dotazy a odpovědi: Základní principy fungování obce

Aktualizace odpovědí: 26.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

O tom, kdo bude uvolněným, nebo neuvolněným členem zastupitelstva, rozhoduje zastupitelstvo obce. Obecné právní postavení z hlediska mandátu uvolněného i neuvolněného člena zastupitelstva obce je z pohledu zákona o obcích stejné. Rozdíl spočívá v rozsahu výkonu funkce a v odlišném způsobu odměňování, s čímž také souvisí v případě uvolněných zastupitelů i vyšší finanční náročnost pro obec. Uvolnění členové zastupitelstva vykonávají (alespoň zákonodárce předpokládá, že mají vykonávat) svoji funkci ve větším rozsahu než neuvolnění, za což jim také náleží vyšší odměna. Určení konkrétních funkcí pro jednotlivé zastupitele je na zastupitelstvu obce, a to bez ohledu na to, zda se bude jednat o zastupitele uvolněné nebo neuvolněné.  Z hlediska pravomocí tedy není mezi uvolněným a neuvolněným starostou rozdíl.

Aktuální znění odpovědi

Obec zastupuje navenek starosta. V době jeho nepřítomnosti, v době, kdy starosta nevykonává funkci, nebo v případě, že byl starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal, může namísto starosty jménem obce jednat místostarosta. Místostarosta však může jménem obce jednat i v případě, že nezastupuje starostu, a to, pokud jej k tomu výslovně pověřilo zastupitelstvo nebo rada svým usnesením, popř. pokud takovou možnost připouští vnitřní předpis obecního úřadu.

V případě, že obec způsobí škodu nezákonným rozhodnutím v rámci samostatné působnosti, pak za takto vzniklou škodu odpovídá obec. Pokud se tak stane v rámci přenesené působnosti, pak má povinnost poskytnout náhradu škody poškozenému stát, a to prostřednictvím příslušného ministerstva. Jestliže stát poškozenému náhradu škody poskytne, má právo následně uplatnit regresní náhradu vůči obci, která škodu nezákonným rozhodnutím způsobila.

Pokud se týká pojištění obecné odpovědnosti za škodu obce, je vhodné se ujistit, že tato pojistná smlouva zahrnuje nejen odpovědnost za škodu způsobenou v rámci samostatné působnosti, ale že zahrnuje i zmíněnou regresní povinnost vůči státu v případě nezákonného rozhodnutí v rámci přenesené působnosti.

https://www.poradnaproobce.cz/odpoved?id=3544

Způsob odměňování závisí na tom, zda je člen výboru zároveň členem zastupitelstva či nikoliv. Při odměňování členů zastupitelstev je třeba se řídit nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, které závazně stanoví výši těchto odměn pro uvolněné zastupitele a maximální výši odměny pro zastupitele neuvolněné. O odměnách ostatních členů výborů rozhoduje zastupitelstvo obce podle § 84 odst. 2 zákona o obcích, přičemž formu odměny zákon nestanovuje. Obecně nelze zastupitelstvu bránit, aby kvalitu činnosti svých výborů a přínos jejich členů přiměřeně zohlednilo formou finanční odměny.

https://www.poradnaproobce.cz/odpoved?id=112

Ano, v rámci kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce se finanční výbor, podle našeho názoru, může s osobními údaji (tzn. i s výší platu) zaměstnanců obce seznamovat. Kontrola odměňování zaměstnanců obce je tedy možná. Jinými slovy, finanční i kontrolní výbor je oprávněn za účelem této kontroly seznamovat se i bez souhlasu subjektů údajů s relevantními osobními údaji, má oprávnění seznamovat se s takovými osobními údaji zaměstnanců obce i bez jejich souhlasu, které se přímo vztahují ke kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce (v případě finančního výboru), resp. s kontrolou zákonnosti postupu obce (v případě výboru kontrolního).

https://www.poradnaproobce.cz/odpoved?id=869

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient