Dotazy a odpovědi: Veřejný pořádek a bezpečnost

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Fyzická nebo právnická osoba se podle zákona o některých přestupcích dopustí přestupku proti veřejnému pořádku tím, že znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.  Za znečišťování lze považovat činnost, v jejímž důsledku se na veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci, které jsou v rozporu s účelem jejich užívání. Za tento přestupek lze udělit pokutu až 20 000 Kč.

Nelze ani vyloučit vydání obecně závazné vyhlášky k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, nicméně ukládané povinnosti by se bez dalšího neměly krýt s povinnostmi ukládanými zákonem o některých přestupcích, přičemž by nemělo docházet k překrývání předmětu a cíle regulace zákona o některých přestupcích na straně jedné a obecně závazné vyhlášky na straně druhé.

Aktuální znění odpovědi

Samotné usnesení zastupitelstva není dostačující formou. Zastupitelstvo obce však může schválit vydání obecně závazné vyhlášky ve vztahu k úpravě záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích. K těmto tématům, které může obec zakázat nebo omezit, patří mj. konzumace alkoholu. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek pak obsahuje výslovné zmocnění obce obecně závaznou vyhláškou zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupném místě nebo veřejnosti přístupné akci, pokud je toto místo nebo akce přístupná osobám mladším 18 let.

V rámci obecně závazné vyhlášky je nezbytné náležitě specifikovat veřejné prostranství, kterého se má zákaz týkat – ideálně nejen slovním popisem, ale též grafickým znázorněním v příloze, jedná-li se o složitě popsatelné místo (nejde o jednu ulici, náměstí apod.), ale např. jen o určitou část veřejného prostranství před prodejnou.

Aktuální znění odpovědi

Doba nočního klidu je regulována zákonem jako doba od 22. do 6. hodiny, přičemž porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze uložit pokutu 10 000 Kč.

Obce mohou prostřednictvím obecně závazné vyhlášky taxativně stanovit výjimečné případy (zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

V případě porušování nočního klidu je věcně příslušný k řízení o přestupku každý obecní úřad. V případě aktuálního řešení situace, kdy existuje podezření, že noční klid je porušován, se jeví jako nejvhodnější zavolání Policie České republiky.

Aktuální znění odpovědi

Výjimky z nočního klidu, tedy zkrácení doby nočního klidu, jež jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o rušení nočního klidu se opravdu vztahují na konkrétní specifikované akce, které jsou ve vyhlášce dostatečně specifikovány. Obec uvedením dané výjimky ve své vyhlášce povoluje zkrácení doby nočního klidu během určité akce, pokud by byla jakákoliv akce narušující noční klid pořádána bez udělení této výjimky, jednalo by se o přestupek proti veřejnému pořádku. Ústavní soud se ve svém nálezu PI. ÚS. 4/16 judikoval, že: „Nerušený odpočinku v noční době může být narušen opravdu jen ve výjimečných případech a je třeba tyto případy, kdy má být doma nočního klidu zkrácena, vymezit natolik určitě, aby lidé mohli počet a rozložení potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předpovídat“. Avšak u akce, u níž lze předpokládat, že se do ní zapojí značná část obyvatel obce (pálení čarodějnic, silvestrovská noc) je možné výjimku udělit pro celé území obce. Je nutné, aby obec ve vyhlášce specifikovala, zda se výjimka uděluje jen pro konkrétní jednu akci, nebo pro celé území obce.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient