Dotazy a odpovědi: Veřejné zakázky

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Zákon o zadávání veřejných zakázek dopadá na veřejné zakázky malého rozsahu minimálně, relevantní jsou pro postup při zadávání zakázek malého rozsahu toliko zásady obsažené v ustanovení § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnost uveřejnit smlouvu skutečně uhrazenou cenu na profilu zadavatele podle ustanovení § 219.

Obecně však vždy platí, že platný a účinný zákon má vždy aplikační přednost, a to bez ohledu na to, zda nabyl účinnosti dříve či později než obecní směrnice.

Předmětná směrnice pak byla vyhotovena za účinnosti předchozího zákona, a proto lze doporučit, aby došlo k aktualizaci této směrnice podle aktuální právní úpravy. Na druhou stranu, nejsou-li postupy v této směrnici v rozporu se zmiňovanými zásadami (transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace) či dalšími právními předpisy, je možné podle ní postupovat i nadále.

Aktuální znění odpovědi

Obec jakožto zadavatel by měla při vytváření zadávacích podmínek u každé jednotlivé veřejné zakázky hodnotit, zda jde vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné tyto zásady uplatňovat. Pokud je to možné, pak by tyto zásady měly být promítnuty nejen při vytváření zadávacích podmínek, ale též při výběru dodavatele. Tyto zásady se mohou projevit například v hodnotících kritériích. Nicméně může se samozřejmě stát, že vzhledem k povaze a smyslu některých veřejných zakázek nebude možné tyto zásady (nebo některé z nich) aplikovat. Nicméně zadavatel by měl být schopen svůj postup řádně odůvodnit, tedy v případě potřeby obhájit, zda a jakým způsobem byly tyto zásady zohledněny, případně proč zohledněny nebyly.

Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí příklad některých kritérií vyjadřujících tyto nové zásady následovně:

  • zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace veřejné zakázky,
  • podpora vzdělávání, praxe a rekvalifikací při realizaci veřejné zakázky,
  • podpora důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti práce,
  • podpora přístupu sociálních podniků,
  • etické nakupování,
  • využití recyklovaných materiálů či výrobků,
  • využití technologií a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí,
  • podpora inovativního přístupu dodavatelů k realizaci veřejné zakázky,
  • použití inovativních produktů a technologií.

Aktuální znění odpovědi

Při zadání zakázky malého rozsahu se až na výjimky povinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně publikačních povinností ve Věstníku veřejných zakázek, neuplatní. Obec musí ovšem respektovat zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a dále zásadu sociálně, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, je-li to možné. Obec je také povinna uveřejnit celé znění smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a všech případných změn a dodatků na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření, pokud cena za plnění přesáhne 500 000 Kč bez DPH.

S ohledem na povinnost obce postupovat s péčí řádného hospodáře lze však i u zakázek malého rozsahu, zejména jde-li o větší částky, doporučit uveřejnit výzvu případným uchazečům.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient