Dotazy a odpovědi: Veřejné služby

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, lze sociální službu (zde patří právě i pečovatelské služba) poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, nespadá-li pod zákonné výjimky (např. pomoc od osoby blízké). Pro registraci je třeba splnit zákonné podmínky, ale nejsou zde kladeny žádné předpoklady na právní formu subjektu, který chce sociální služby poskytovat. Pečovatelskou službu může tedy provozovat i subjekt, který není příspěvkovou organizací.

Aktuální znění odpovědi

Neexistuje žádné konkrétní omezení, v každém případě jde však o veřejnou zakázku a je třeba postupovat podle určitých zásad dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Můžeme předpokládat, že se jedná o tzv. zakázku malého rozsahu, tedy zakázku v celkovém objemu (předpokládaná hodnota) do částky 2 000 000 Kč a pak není třeba vypisovat formální výběrové řízení. Je pouze třeba vždy dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a dále zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací, je-li to možné, tedy např. zveřejnit informace o zakázce tak, aby se o ní mohli dozvědět všichni v úvahu přicházející zájemci a mohli tak podat nabídky.

Aktuální znění odpovědi

Základním východiskem pro zodpovězení je zákon o poštovních službách, který stanoví, že základní služby musí být poskytovány trvale na celém území České republiky prostřednictvím sítě provozoven, jejichž minimální počet stanoví na návrh Českého telekomunikačního úřadu vláda nařízením; do tohoto počtu se započítávají i provozovny vedené třetí stranou jménem a na účet držitele poštovní licence. Prováděcí předpis k tomuto zákonu stanoví základní kvalitativní požadavky dostupnosti pošt, přičemž stanoví podmínky, kdy je dostatečná hustota pošt zajištěna. Pokud obec tyto požadavky nesplňuje, Česká pošta nemá povinnost v dané obci pobočku provozovat. Pokud by obec požadavky splňovala a Česká pošta by v ní přestala provozovat pobočku, pak se tato dopouští přestupku.

Aktuální znění odpovědi

Rada obce (a v obcích bez rady zastupitelstvo) může v přenesené působnosti vydat tržní řád formou nařízení obce za účelem regulace prodeje mimo provozovnu, tedy např. podomního či pochůzkového prodeje. Není vyloučeno, aby byl tržním řádem vyloučen podomní prodej na celém území obce, nicméně tato možnost podle Ústavního soudu neplatí pro území jakékoliv obce. V závislosti na konkrétních podmínkách, např. pokud by se jednalo o obec, jejíž obyvatelé žijí roztroušeni na větším území, mohou být naopak uvedené druhy prodeje zboží a poskytování služeb nezbytné k tomu, aby tato činnost mohla být mimo provozovnu smysluplně provozována.

Tržní řád může na území obce regulovat pouze prodej zboží a poskytování služeb, na které se vztahuje živnostenský zákon. Nemůže tak upravovat zejména činnosti vyjmenované v § 3 živnostenského zákona, které nejsou živností (např. zprostředkování pojištění).

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient