Dotazy a odpovědi: V demokracii vzájemně komunikujeme

Aktualizace odpovědí: 04.12.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Usnesení zastupitelstva obce jsou nedílnou součástí zápisu ze zasedání. Zákon obecně nepředepisuje povinnost zápisy ze zasedání ani usnesení zveřejňovat, pouze obci ukládá povinnost je dle ustanovení § 95 odst. 2 zákona o obcích uložit na obecním úřadě k nahlédnutí. Jejich zveřejnění na úřední desce či prostřednictvím internetu lze však doporučit vzhledem k principu otevřenosti veřejné správy. Některé dokumenty schvalované zastupitelstvem obce (usnesením) je však nutné na úřední desce vyvěsit, neboť zákon s jejich zveřejněním spojuje právní účinky. Jedná se zejména o záměry obce zcizit nemovitý (zejména hmotný) majetek a o obecně závazné vyhlášky.

 

Aktuální znění odpovědi

Pokud občan žádá o poskytnutí zápisů ze schůzí rady obce na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, je obec povinna tyto zápisy poskytnout. Ačkoli jsou jednání rady obce neveřejná, dle stávající judikatury jsou zápisy z těchto jednání přístupné všem žadatelům, pokud o ně žádají dle zákona o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytování těchto informací je však třeba anonymizovat osobní či jiné chráněné údaje (s výjimkou těch, které se nachází v usnesení rady, žádá-li občan obce).

 

Aktuální znění odpovědi

Ano, obec musí na petici reagovat. Právo občanů obracet se s peticí na územní samosprávný celek pramení z Listiny základních práv a svobod. Platí, že v případě, kdy obec obdrží petici, jejíž obsah směřuje do oblasti samostatné působnosti, bude postupovat podle ustanovení § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona o obcích v závislosti na tom, zda je k vyřízení příslušné zastupitelstvo obce, rada obce nebo jiný orgán. Podrobnosti může obec upravit v pravidlech pro vyřizování petic a stížností. Pokud se podatel odvolává na zákon o právu petičním, v rámci principu dobré správy by ho obec měla do 30 dnů informovat, že petice bude vyřízena ve lhůtě dle zákona o obcích. V případě petice směřující do oblasti výkonu přenesené působnosti postupuje obec podle zákona o právu petičním a pravidel pro vyřizování petic a stížností vydaných radou obce. Petici je nutno posoudit a písemně na ni odpovědět do 30 dnů.

 

Aktuální znění odpovědi

Ano. Dle tiskového zákona jsou periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. Je zjevné, že čtvrtletník zákonnou definici naplňuje. V takovém případě je nutné splnit zákonnou oznamovací povinnost, jinak dochází k jejímu porušení. Zákon dále uvádí požadavky na splnění informační povinnosti.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient