Dotazy a odpovědi: Strategické a územní plánování

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Zastupitelstvo obce vyjádření obce coby účastníka územního řízení musí schvalovat pouze za předpokladu, že si tuto pravomoc vyhradí. Platí, že pokud je obec v pozici účastníka územního řízení (autoritativně tedy nerozhoduje o právech a povinnostech jiných subjektů), jedná se o výkon samostatné působnosti obce. Pravomoc schvalovat vyjádření obce coby účastníka územního řízení spadá do tzv. zbytkové pravomoci rady obce. V obcích, kde se rada nevolí, se jedná o pravomoc starosty. Pravomoc si může vyhradit zastupitelstvo, lze ji ovšem svěřit rovněž starostovi a obecnímu úřadu. Lze shrnout, že v obcích, kde se rada obce nevolí, tak pokud si pravomoc nevyhradilo zastupitelstvo obce, jedná se o pravomoc starosty. V obcích, kde se rada obce volí, se jedná o pravomoc rady obce, pokud si pravomoc zastupitelstvo obce nevyhradilo. Výkon pravomoci starostou by v obcích s radou obce byl možný pouze na základě výslovného svěření pravomoci starostovi.

Aktuální znění odpovědi

Regulační plán je nejkonkrétnějším druhem územně plánovací dokumentace, který může za zákonem stanovených podmínek nahradit územní rozhodnutí. Účelem regulačního plánu je stanovit pro řešenou plochu podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístnění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán stanoví zejména podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Regulační plán může pro řešenou plochu nahrazovat územní rozhodnutí, jinak je závazný pro rozhodování o území. Pokud regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí, je nutné, aby vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu bylo podmíněno mj. souladem s územně plánovací dokumentací (tzn. i s regulačním řádem). V územním řízení tedy stavební úřad z regulačního plánu vychází. Ve stavebním řízení je pro stavební úřad povinné přezkoumání žádosti, na základě kterého dochází k posouzení, zda projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavební úřad tedy zkoumá soulad projektové dokumentace mj. i s regulačním plánem. Výše uvedené tedy znamená, že jak v územním řízení, tak ve stavebním řízení, stavební úřady posuzují soulad mj. s regulačním plánem. Lze tedy konstatovat, že regulační plán je pro stavební úřad a tím pádem i pro stavebníky závazný.

Aktuální znění odpovědi

Obecně platí, že usnesení zastupitelstva obce je platné do té doby, dokud jej zastupitelstvo svým jiným usnesením nezruší nebo nezmění, případně pokud platnost usnesení nevyplývá přímo z jeho obsahu (např. díky časovému omezení usnesení či návaznosti na jinou skutečnost). V tomto ohledu mohou tedy usnesení zastupitelstva teoreticky platit po desetiletí, a to bez ohledu na volby a nová volební období (v rámci tohoto pohledu tedy platí, že jestliže se zastupitel stane staronovým členem zastupitelstva, lze předmětné usnesení považovat za platné, a i nadále aplikovatelné).

Na druhou stranu může být ovšem namítáno, že jestliže bylo usnesení vázáno konkrétně (jmenovitě) na dotčeného zastupitele coby člena zastupitelstva obce, je otázkou, zda novým volebním obdobím nedošlo k přerušení kontinuity jeho mandátu, a tudíž k automatickému ukončení využitelnosti (aplikovatelnosti) předmětného usnesení.

S ohledem na výše uvedené rozdílné výklady, lze rozhodně doporučit, aby pro předcházení možným problémům zastupitelstvo přijalo usnesení nové.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient