Dotazy a odpovědi: Sociální problematika

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Chráněné bydlení je druh zařízení sociálních služeb určený k poskytování sociálních služeb. Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb a toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. Podmínky registrace jsou upraveny v ustanovení § 79 zákona o sociálních službách. O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle sídla právnické osoby.

Aktuální znění odpovědi

Zřízení sociálního fondu je výkonem samostatné působnosti obce a tato pravomoc je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva. Pokud si zastupitelstvo obce rozhodování o schválení pravidel tvorby a čerpání fondu nevyhradí, s ohledem na ustanovení § 102 odst. 3 zákona o obcích, podle kterého rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, nevyhrazených jinému orgánu, může o jejich schválení rozhodnout rada obce (v obcích bez rady je tímto orgánem starosta podle ustanovení § 99 odst. 2 zákona o obcích).

Žádné zákonné pravidlo, jak velký má být sociální fond neexistuje. Záleží především na pravidlech, které příslušný orgán obce k použití prostředků fondu závazně stanovil. Stanovení podmínek čerpání prostředků fondu není součástí zřizovacího procesu a není tak vyhrazeno žádnému z orgánů obce. Je žádoucí rovněž upravit podmínky, pravidla čerpání tohoto fondu, například ve statutu fondu. Je samozřejmě možné ze sociálního fondu obce vyplácet stravenky a další zaměstnanecké výhody/bonusy.

Aktuální znění odpovědi

Ano, obec může poskytnout jak peněžní dar, tak i zápůjčku. V případě zápůjčky doporučujeme bezúročné poskytování s ohledem na právní regulaci obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru. Rozhodnutí o poskytování peněžitých darů nad 20 000 Kč jedné osobě v jednom kalendářním roce je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Rozhodnutí o poskytování zápůjčky je vyhrazeno zastupitelstvu obce bez ohledu na její výši, tedy i v případě zápůjčky ve výši pod 20 000 Kč.

Občanům lze též doporučit, aby si požádali o mimořádnou okamžitou pomoc, což je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Žádost o tuto sociální dávku se se podává u Úřadu práce.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient