Dotazy a odpovědi: Školství

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Přerušení provozu mateřské školy je v době prázdnin možné, a to na základě rozhodnutí ředitele mateřské školy po projednání se zřizovatelem a řediteli jiných mateřských škol v obci. Konkrétní důvody přerušení provozu právní předpis pro tyto případy neuvádí, proto mohou být důvody pro přerušení různé.

S ohledem na to, že poskytování vzdělání je veřejnou službou, lze dovodit, že smyslem ustanovení je zajistit předškolní vzdělání i během letních měsíců a zohlednit přitom efektivitu, resp. ekonomii jeho poskytování (kam lze podřadit čerpání dovolené učitelů, reakci na sníženou docházku). Proto musí být také zveřejněna informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení, resp. přerušení provozu.

Aktuální znění odpovědi

Příspěvek na žáka je příjmem rozpočtu obce. Obec jako zřizovatel základní školy nese odpovědnost za její provoz a musí zajistit finančně její chod (stát se podílí na jejich financování jen částečně). Tyto náklady obce představují výdaj z jejího rozpočtu. Rozpočet (včetně příjmů a výdajů) schvaluje zastupitelstvo obce. Tzv. příspěvek na žáka není účelově vázán a je věcí zastupitelstva, jak jeho výši zohlední ve výdajích rozpočtu obce na financování školy.

Aktuální znění odpovědi

Není stanovena povinnost takovou smlouvu uzavírat. Pouze v případě, že by se více obcí dohodlo na vytvoření společného školského obvodu zařízení, které zřídí jedna z těchto obcí, nebo v případě, kdy je škola zřízená svazkem obcí, mají dotčené obce povinnost stanovit obecně závaznou vyhláškou příslušnou část školského obvodu spádové školy (§ 178 odst. 1 až 3 školského zákona). Pokud však k takové dohodě nedojde a obec zajišťuje vzdělávání dětí, které mají v dané obci trvalý pobyt, pouze pasivně (tj. tak, že děti chodí do školy v jiné obci), nemusí takovou obecně závaznou vyhlášku vydávat. Úhrady obcím, v jimiž zřízených školách se vzdělávají žáci z okolních obcí, jsou řešeny rozpočtovým určením daní (konkrétně ustanovení § 4 odst. 2 zákona o rozpočtovém určení daní), takže nemáte povinnost sousední obci hradit tzv. neinvestiční výdaje na žáka, jako tomu bylo dřív. Dle § 36 odst. 5 školského zákona mají zákonní zástupci dítěte ze zákona možnost mu zvolit jinou než spádovou školu.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient