Dotazy a odpovědi: Politici a úředníci

Aktualizace odpovědí: 04.12.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Obecní úřad je pouhým orgánem obce bez právní osobnosti, z čehož vyplývá, že smlouva se uzavírá mezi zaměstnancem a obcí coby zaměstnavatelem.

Aktuální znění odpovědi

Pokud se jedná o úředníka ve smyslu zákona o úřednících samosprávných celků, tedy úředníka, který je zařazen do obecního úřadu a podílí se na výkonu správních činností, je nutné, aby přijetí takového zaměstnance předcházela procedura právě podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů. V případě „řadového“ úředníka tzv. veřejná výzva dle § 6 citovaného zákona, v případě vedoucího úředníka tzv. výběrové řízení dle § 7 citovaného zákona. Skutečnost, že je zaměstnanec obce (a to jak zaměstnanec zařazený do obecního úřadu, tak i zaměstnanec do obecního úřadu nezařazený) v příbuzenském vztahu se starostou, není důležitá. Samozřejmostí je, že starosta jakožto orgán obce, který vystupuje vůči zaměstnancům obce jako zaměstnavatel, nesmí mezi zaměstnanci rozlišovat, musí tedy dbát na to, aby byla dodržována zásada rovného přístupu a nedocházelo k diskriminaci.

Aktuální znění odpovědi

Stanovení organizační struktury obecního úřadu je vyhrazenou pravomocí rady dle ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích.

Pokud jde o jmenování vedoucích odborů, pak je jmenuje rada na návrh tajemníka dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. g). Pokud není v obci zřízena funkce tajemníka, pak je jmenuje rada na návrh starosty dle ustanovení § 110 odst. 3 zákona o obcích.

Aktuální znění odpovědi

K výpovědi je oprávněn pouze zaměstnavatel, jehož úkoly v obcích plní standardně tajemník obecního úřadu, respektive starosta obce tam, kde tajemník v obci není (obecně platí, že tajemník plní úkoly zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do obecního úřadu, starosta plní roli zaměstnavatele vůči všem ostatním zaměstnancům s tím, že není-li v obci zřízena funkce tajemníka, plní tuto roli vůči všem zaměstnancům obce). K výpovědi tedy může být oprávněna pouze tato osoba, může však teoreticky dojít ke zmocnění jiné osoby (typicky vedoucí odborů obecního úřadu). K právu člena zastupitelstva obce však rozhodně automaticky nenáleží řešení pracovněprávních vztahů v obci z pozice zaměstnavatele.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient