Dotazy a odpovědi: Odpovědnost zastupitelů

Aktualizace odpovědí: 26.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Zastupitel obce a ani radní nedisponuje žádnou imunitou jako např. poslanci. Za své rozhodování tedy nese v zásadě plnou odpovědnost. Odpovědnost člena zastupitelstva obce za škodu, kterou způsobil obci v souvislosti s výkonem funkce, se řídí právní úpravou zákoníku práce. Pro tyto účely se obec považuje za zaměstnavatele a členové zastupitelstva obce se považují za zaměstnance. Zastupitelé obce jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Co tato péče konkrétně znamená, se posuzuje podle okolností. Po běžném zastupiteli sice není možné spravedlivě požadovat podrobnou odbornou znalost právní problematiky fungování obce, na druhou stranu nese odpovědnost za své rozhodování v zastupitelstvu (jsou-li tedy k rozhodnutí zapotřebí odborné znalosti, jimiž zastupitelstvo nedisponuje, mělo by si je opatřit např. zadáním znaleckého posudku, uložením právní analýzy odbornému úřednímu aparátu obce apod.). Odpovědnost majetková (či dokonce trestní) nastává v praxi spíše ve zjevných případech hrubé nedbalosti nebo při úmyslném poškozování zájmů obce. U radních či starosty je požadovaný standard péče vyšší.

Aktuální znění odpovědi

Nikoliv. Každý člen zastupitelstva obce je potenciálně odpovědný vždy výhradně za škodu, kterou zavinil svým jednáním. Je vyloučeno, aby člen zastupitelstva obce byl odpovědný za škody, které byly způsobeny jeho předchůdci. Je však třeba pečlivě přistupovat k dříve sjednaným závazkům, např. k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, která by se měla naplnit v aktuálním funkčním období.

Aktuální znění odpovědi

Členovi zastupitelstva lze poskytnout příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce, přičemž zákon o obcích nestanoví formu takového plnění, příspěvek tedy může mít jak peněžní, tak i nepeněžní formu. Podstatou pojištění odpovědnosti je, že za pojištěného (v tomto případě zastupitele), nahradí pojistitel poškozenému škodu či jinou újmu, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému. Zákon o obcích přitom blíže nevymezuje, kdo má, nebo může být, pojistníkem, tedy osobou, která s pojistitelem uzavřela pojištění, a kdo je tedy povinen platit pojistné. Občanský zákoník přitom umožňuje, aby pojištěným i pojistníkem byla tatáž osoba (zastupitel uzavře pojistnou smlouvu pro případ, že způsobí škodu), současně však občanský zákoník umožňuje za tam stanovených podmínek, aby šlo o osoby odlišné (smlouvu uzavře obec, pojištěným je zastupitel).

Hospodářským účelem pojištění odpovědnosti za škodu je ochrana pojištěného, tedy toho, kdo způsobil škodu, před následky jeho odpovědnosti. V tomto směru pak pojistné hrazené obcí představuje uvedený příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient