Dotazy a odpovědi: Ochrana osobních údajů GDPR

Aktualizace odpovědí: 04.12.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Zkratka GDPR (angl. General Data Protection Regulation) znamená v češtině obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jedná se o novou právní regulaci Evropské unie. Celý název nařízení zní následovně: „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“.

Jelikož se jedná o nařízení, o kterém lze obecně říci, že je přímo aplikovatelné pro jednotlivce v rámci celé Evropské unie, platí, že jsou jednotlivé články nařízení přímo závazné pro všechny, tedy i pro obce. Z velké části GDPR nahradilo obsah dosavadní právní úpravy ochrany osobních údajů v České republice, tj. zákona o ochraně osobních údajů. Zbytková úprava týkající ochrany osobních údajů, a to zejména postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další nutná ustanovení s tím související, vč. drobných odchýlení, je upravena novým zákonem.

Všechny obce bez ohledu na velikost ze zákona povinně zpracovávají velké množství osobních údajů, tedy GDPR se vztahuje na všechny obce bez rozdílu. Zpracovávají je rovněž v rámci samostatné působnosti, například v souvislosti s vítáním občánků, rozesíláním sms zpráv a e-mailů o novinkách obce atp. Obec dle zákona o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje, tudíž je správcem nebo zpracovatelem osobních údajů. GDPR tuto koncepci nijak zásadně nezměnilo.

Aktuální znění odpovědi

Ano, pověřencem může být i osoba, která je zaměstnancem obce/města zařazeným do obecního/městského úřadu a jeho pracovní náplň ani postavení v rámci úřadu by nemělo být z tohoto pohledu limitující.

Aktuální znění odpovědi

Úřad pro ochranu osobních údajů zaujal v této věci stanovisko, podle nějž považuje za přípustné, jestliže jsou ve společenských rubrikách, např. „Blahopřejeme jubilantům naší obce“ nebo „Vítáme nové občánky naší obce“ v určitém měsíci i bez souhlasu zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů. Pokud se obec pouze pro tuto formu ocenění významné životní události rozhodne, mělo by jít v případě blahopřání seniorům o významná životní jubilea, nikoli o každoroční zveřejňování jmen a příjmení v měsíci narození bez souhlasu jejich nositelů. K zveřejňování dalších údajů, např. věku, data narození, části obce, je však nutné, aby obec disponovala souhlasem subjektu údajů či zákonného zástupce.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient