Dotazy a odpovědi: Kultura

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Každá obec má v souladu se zákonem o kronikách obcí povinnost vést kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Kronika může být vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou. Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

Aktuální znění odpovědi

Ano, obecně je možné, aby si obec pronajala, především za účelem uspokojování potřeb svých občanů, i nemovité věci, které jsou ve vlastnictví fyzických či právnických osob. Při tom by se samozřejmě měla řídit i povinností účelného a hospodárného nakládání se svým majetkem. Jelikož zákon o obcích nevyhrazuje tuto pravomoc zastupitelstvu, jedná se o tzv. zbytkovou pravomoc rady, je tudíž možné, aby o této záležitosti rozhodl starosta obce, není-li v obci rada obce volena. Zastupitelstvo si logicky tuto pravomoc či alespoň její část může vyhradit.

Aktuální znění odpovědi

Kulturní plán obce je ve své podstatě nezávaznou koncepcí pro uskutečňování kulturních akcí, které jsou (spolu)pořádány obcí. I když tento podklad vytváří předpoklad pro další právní jednání, nejedná se zpravidla o právní jednání jako takové, jelikož jím ještě obec nevstupuje do konkrétního smluvního vztahu ani tento smluvní vztah nijak nemění, nýbrž pouze deklaruje, že určité akce má záměr pořádat. Z tohoto důvodu si tedy obec může (ale nemusí) obecně stanovit, že v určitém termínu se bude konat určitá akce, nicméně takové rozhodnutí zpravidla ještě nevytváří smluvní vztah mezi obcí a organizátorem akce či jinými smluvními partnery obce. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že v rozpočtu obce mohou být finanční prostředky na konání kulturních akcí obecně vyčleněny v rámci schvalování rozpočtu jako takového (ani toto vyčlenění nelze považovat za rozhodnutí o konání akce, pouze se jedná o rozpočtové zajištění, které naplněno být může, ale nemusí).

Právní jednání směřující k zajišťování jednotlivých naplánovaných kulturních akcí jsou výkonem samostatné působnosti obce a konkrétně půjde prakticky výhradně o právní jednání spadající do tzv. zbytkové pravomoci rady obce. To bude platit též pro schválení daného plánu.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient