Dotazy a odpovědi: Krizové řízení

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Starosta obce jednak zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, současně může zřídit za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán, zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření, plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a dále úkoly a opatření obsažené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností. V době krizového stavu pak starosta obce zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva a zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. Je však nezbytné zmínit, že krizovou situací může být např. mimořádná událost či vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu. Podstatně širší pravomoci má starosta obce s rozšířenou působností a hejtman kraje.

Aktuální znění odpovědi

Krizový štáb je pracovním orgánem, který zřizuje starosta obce za účelem přípravy na krizové situace a jeho hlavní úkol spočívá v podílení se na zajišťování připravenosti obce na řešení krizových situací. Krizovou situací se pak rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.

Aktuální znění odpovědi

Jelikož jsou krizový štáb i bezpečnostní rada kolektivními orgány, lze očekávat, že z jejich jednání by měl být pořizován zápis. Rovněž je samozřejmě možné, aby tyto orgány přijímaly usnesení. Krizový zákon ani prováděcí předpisy jim však tuto povinnost neukládají.

Co se týče informování obcí, pak platí, že ty by měly být primárně informovány o úkolech, které jsou jim ukládány. Způsob zadávání úkolů právní předpisy neupravují, je však žádoucí o tomto starosty obcí vyrozumět, ideálně cestou elektronické komunikace – ať už datovou schránkou nebo jinými obdobnými prostředky.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient