Dotazy a odpovědi: Finance a rozpočet

Aktualizace odpovědí: 26.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi Ano, lze požádat o poskytnutí těchto informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost o informace se podává ústně nebo písemně. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Obec má povinnost požadované informace poskytnout (ustanovení § 2 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím). Zákon o svobodném přístupu k informacím vymezuje pouze několik výjimek (ustanovení § 7 – 11), kdy tak učinit nemusí. Informace o rozpočtu obce však dle našeho názoru nespadá pod žádnou z těchto výjimek a obec by tedy požadované informace poskytnout měla. Samostatně lze potřebné informace nalézt na monitor.statnipokladna.cz.

Aktuální znění odpovědi

Zákon o obcích náležitosti usnesení ve věci schvalování rozpočtu obce konkrétně nevymezuje. Pouze v případě sestavování rozpočtu odkazuje na zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tento zákon sice stanovuje, že rozpočet by měl být zpravidla vyrovnaný, avšak může být schválen jako přebytkový/schodkový, přesto ovšem nelze dle našeho názoru z této formulace dovodit, že tato informace musí být výslovně uvedena v usnesení zastupitelstva obce, kterým je rozpočet schvalován. Postačující je schválení rozpočtu s odkazem na přílohu, z níž plynou rozhodné skutečnosti (též co do vyrovnanosti, schodku či přebytku).
Jinak možnou součástí usnesení může být i rozsah svěření pravomoci provádět rozpočtová opatření radě obce (v obcích, kde se rada obce nevolí, starostovi).

Aktuální znění odpovědi

Rozhodnutí o požádání a přijetí dotace spadá mezi tzv. zbytkové pravomoci rady obce. V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta. Jestliže si tedy pravomoc nevyhradí zastupitelstvo obce, jedná se o pravomoc starosty obce (pravomoc lze též zcela nebo zčásti svěřit obecnímu úřadu).  Starosta tedy může požádat o dotaci bez souhlasu zastupitelstva u každé žádosti o dotaci, nevyhradilo-li si tuto pravomoc zastupitelstvo.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient