Dotazy a odpovědi: Elektronizace a digitalizace

Aktualizace odpovědí: 04.12.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Podle správního řádu se pro orgány územního samosprávného celku zřizuje jedna úřední deska. Neznamená to však, že se musí nutně jednat o jedinou rozměrnou tabuli, může se jednat fyzicky o několik desek a tyto desky je pak třeba považovat za součást oné jediné úřední desky. S ohledem na účel desky a právní jistotu občanů či adresátů listin na úřední desce musí být tyto části umístěny/uspořádány tak, aby zejména nevznikaly pochybnosti o tom, z kolika částí se úřední deska skládá a kde jsou umístěny. Pro všechny části samozřejmě platí, že musí být nepřetržitě a veřejně přístupné.

Aktuální znění odpovědi

Obce mají povinnost zřídit úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska). Poté, co je dokument odstraněn z úřední desky, lze je též odstranit i z elektronické úřední desky. Dobu, po kterou musí být konkrétní dokumenty na úřední desce zveřejněny, jsou vždy stanoveny právním předpisem (tím, který jejich zveřejnění ukládá).

Obci není ani stanovena povinnost mít v rámci elektronické úřední desky dostupný archiv dříve zveřejněných dokumentů.

Aktuální znění odpovědi

Informace má být poskytnuta ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti, záleží proto na vůli žadatele, jakou podobu informace preferuje. Obec coby povinný subjekt ale není povinna měnit formát nebo jazyk informace, jestliže by pro ní představovalo nepřiměřenou zátěž, a poskytne informaci ve formátu a jazyce, ve kterém byla vytvořena. Zákonem o svobodném přístupu k informacím je v ustanovení § 4a odst. 1 preferováno elektronické poskytování informací, a proto pokud je to možné a žadatel nepreferuje jinou podobu poskytovaných údajů, měl by povinný orgán informaci poskytnout elektronickou cestou.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient