Dotazy a odpovědi: Životní prostředí

Aktualizace odpovědí: 27.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

Ano, podání vyjádření k posuzování vlivů záměru na životní prostředí za dotčenou obec spadá do samostatné působnosti obce, přičemž se jedná o tzv. zbytkovou pravomoc rady, proto může rada obce tuto pravomoc zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu (v obcí, kde se rada obce nevolí, se jedná o pravomoc starosty). Uvedené platí za předpokladu, že si tuto pravomoc nevyhradilo pro sebe zastupitelstvo obce.

Aktuální znění odpovědi

Orgán ochrany přírody rozhodující o kácení dřevin posuzuje v tomto případě, zda zájem na pokácení dřevin převyšuje veřejný zájem na jejich zachování. Zvažuje tedy estetický a funkční význam těchto dřevin a na straně druhé závažnost důvodů pro jejich kácení. V prvém případě je nasnadě argumentovat právě havarijním stavem dané části stavby. Pokud totiž je tato stavba v takovém stavu, že ohrožuje nebo může ohrozit zdraví a život lidí, ať už těch, co jsou vevnitř budovy nebo kolemjdoucích, je to velmi dobrý důvod pro pokácení dřevin v blízkosti budovy pro umožnění oprav, protože veřejný zájem na zdraví a životech lidí bude nad zájmem zachování dřevin zpravidla převažovat. Jako dobrý důvod se to bude považovat ovšem za předpokladu, že opravu nelze zajistit jinak, byť třeba s většími náklady, větším úsilím apod. Také je třeba zvážit, zda je nutné pokácet např. všechny dřeviny v okolí stavby, nebo jen tu nejnutnější část tak, aby to skutečně nebránilo opravám. Podpůrně lze uvést, že se obec zaváže vysadit dřeviny nové ve větším počtu, ať už na místo těch pokácených po uskutečnění oprav, nebo např. i někde jinde v obci (správní orgány většinou o náhradní výsadbě dřevin rozhodují současně s povolením k pokácení dřevin).

Aktuální znění odpovědi

Povinnost obce zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, včetně tzv. biologicky rozložitelného odpadu stanoví zákon o odpadech. Smyslem a účelem této povinnosti je, aby obec zajistila pro své občany možnost tento odpad třídit. Není rozhodné, zda bude mít každý vlastní popelnici, kterou bude obec vyvážet, nebo zda bude zřízen sběrný dvůr, kam mohou občané odpad vozit. Zákonné povinnosti učiníte zadost tím, že možnost třídění zajistíte.

Žádný přípis od občanů obec nezbavuje povinnosti zajistit možnost třídění biologicky rozložitelného odpadu na území obce. Tato povinnost je splněna buď svozem odpadu ze speciálně určených popelnic, či zavedením tzv. komunitního systému kompostování.

Aktuální znění odpovědi

Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné (např. z hlediska kapacity kanalizace).

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient