Dotazy a odpovědi: Hospodaření s majetkem

Aktualizace odpovědí: 26.11.2022
Pod každou otázkou najdete odkaz na aktualizovanou odpověď přímo na stránkách Poradnaproobce.cz

Otázky a odpovědi

Aktuální znění odpovědi

V souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona o obcích je povinností obce pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů má obec povinnost též chránit veřejný zájem.

V souladu s ustanovením § 38 odst. 1 zákona o obcích dále platí, že obec je povinna nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně. Podle tohoto ustanovení je obec rovněž povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Zákon ovšem výslovně uvádí, že porušením těchto povinností není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Tímto důležitým zájmem může mj. být i právě širokou veřejností užívaná lávka.

Vhodným institutem pro poskytnutí prostředků je právě smlouva o poskytnutí dotace, neboť tato smlouva má veřejnoprávní charakter. Veřejnoprávní smlouvou se zakládají práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Příjemci dotace vzniká uzavřením veřejnoprávní smlouvy právo na vyplacení dotace a povinnost užít dotaci na stanovený účel, podat vyúčtování a podrobit se kontrole a případným sankcím. Poskytovateli (tj. obci) vzniká naopak povinnost dotaci vyplatit a právo následně příjemce kontrolovat a případně ukládat sankce a odvody. Pokud vznikne z veřejnoprávní smlouvy spor, řeší jej dle ustanovení v případě poskytovatele-obce krajský úřad.

Pokud tedy ve Vašem případě shledáte, že poskytnutí dotace na opravu cizího majetku je vyváženo dostatečnou faktickou protihodnotou pro Vaši obec, lze k takovému kroku samozřejmě přistoupit. Jsou-li tedy dostatečné důvody k investování do cizího majetku, lze takovou transakci teoreticky učinit, nicméně v takovém případě je důležité, aby takový krok byl z pohledu obce a jejích potřeb racionální a s ohledem na okolnosti přesvědčivě odůvodnitelný.

Aktuální znění odpovědi

Obec nemá povinnost zveřejnit záměr o přičlenění honebních pozemků. Zákon o obcích obsahuje výčet právních jednání, na které se vztahuje povinnost zveřejnit záměr. Povinnost zveřejňovat záměr nelze přitom vztahovat na další právní jednání v tomto zákoně výslovně nezmíněná. Přičlenění honebního pozemku ve svém výčtu toto ustanovení neobsahuje, zveřejnění záměru není tudíž nutné.

Aktuální znění odpovědi

Obec je dle zákona o obcích, povinna se svým majetkem nakládat účelně a hospodárně. Tato základní povinnost „péče řádného hospodáře“ je dále specifikována tak, že obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Dále je obec povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

Z uvedených zákonných předpokladů, resp. povinností, vyplývá, že jestliže uváděný pozemek není zatížen jakýmkoliv užívacím právem (není sjednán např. nájem, výpůjčka, služebnost, …), obec by v duchu péče řádného hospodáře měla jednat a činit kroky buď ke smluvnímu ošetření vzniklé situace, nebo k vyklizení pozemku a vydání případně vzniklého bezdůvodného obohacení [pokud dochází k užívání obecního pozemku bezprávního titulu (smlouvy), výše bezdůvodného obohacení je rovna obvyklému nájemnému]. Vámi uvažované řešení je tedy možné, vhodný konkrétní postup či konkrétní podmínky dohody by měly vycházet vždy z konkrétních okolností daného případu. Obec by tedy měla vždy zvažovat, do jaké míry je účelné jednat o uzavření dohody, nebo případně přistoupit co nejdříve k podání žaloby na vyklizení.

Kapitoly příručky
Tvorba webových stránek: Webklient