25. Whistleblowing

K porušení či zneužití práva může docházet v jakékoli organizaci, a to bez ohledu na její velikost nebo to, zda je soukromá či veřejná. Často jsou prvními osobami, které se o takovém porušení práva dozví, zaměstnanci organizace nebo osoby, které jsou s ní v kontaktu v rámci svých pracovních činností. V případě, že se tyto osoby rozhodnou oznámit (ať už […]

24. Kybernetická a informační bezpečnost

Promořenost naší společnosti informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a tím i naše závislost na nich neustále roste. Už je velmi těžké najít obor lidské činnosti, kde bychom se s těmito technologiemi nesetkali. To se týká i obcí, a to o to výrazněji, čím více se prosazuje elektronizace veřejné správy e-government. Zvykli jsme si na tyto technologie […]

23. Elektronizace veřejné správy

Úřad, to už dávno není jenom budova plná úředníků, za nimiž osobně dochází občané vyřizovat své záležitosti. Prozíraví představitelé samosprávy vědomi si toho, že právě jejich městské a obecní úřady jsou všeobjímajícími institucemi vyřizujícími většinu běžných záležitostí obyvatel, již delší dobu pracují na tom, aby poskytované služby byly přívětivé, vstřícné, moderní a s jakousi přidanou hodnotou. […]

22. Ochrana osobních údajů – GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 neboli General Data Protection Regulation tzv. GDPR, kterému je věnována tato kapitola, zdaleka nepředstavuje první právní regulaci ochrany osobních údajů v naší republice. Zároveň ani nebylo žádnou revolucí, jak bylo v médiích často prezentováno. Spíše plynule navázalo na několik právních norem přijímaných již od 80. let 20. století na […]

21. Politici a úředníci – partneři při správě obce

Vedle vás, volených zástupců obyvatel obce, se o správu obecních záležitostí starají také placení profesionálové. Jejich úkolem je mj. vaše rozhodnutí  realizovat. Takoví zaměstnanci obce bývají zařazeni do obecního úřadu – jednoho z orgánů obce – který tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. […]

20. Jak se vyznat v právních předpisech

„Zákony jsou pavučiny, skrze něž velké mouchy proletí, kdežto malé se do nich zapletou.“ Charles Louis de Montesquieu Citát klasika, uvedený navíc hned na počátku kapitoly, by mohl v mnohých z vás navodit (nesprávný) pocit, že snaha porozumět právním předpisům představuje pro „běžného jedince“ (či pro toho, kdo se ztotožňuje s pozicí malé mouchy) předem ztracený čas, […]

19. Spolupráce obcí v České republice

Česká republika je charakteristická značnou fragmentací sídelní struktury. Velký počet malých obcí nahrává meziobecní spolupráci a je-li dobře nastavena, přináší obcím zajímavé výhody. V českém právním prostředí je možné využít řadu možností pro meziobecní spolupráci. Velkým tématem současné veřejné správy je tzv. profesionalizace práce dobrovolných svazků obcí, které na poli meziobecní spolupráce sehrávají nejvýznamnější roli. 19. […]

18. Obce a Evropská unie

Zajímáte se o dotační podporu na evropské či národní úrovni? Pak se neobejdete bez základních informací o vazbách mezi samosprávou a evropským prostorem, kde jsme jako Česká republika zakotveni. Nejdříve se seznámíme se základními principy fungování Evropské unie ve vztahu k obcím a regionům. Vysvětlíme si pojem politiky soudržnosti a jak se promítá právě do aplikace […]

17. Kraje v České republice

Obec – kraj – stát. Tato vertikála tvoří územní a veřejnosprávní strukturu České republiky. Protože kraje, jakožto vyšší územní samosprávné celky, mají významnou roli například v dopravě, regionálním rozvoji, sociálních službách, školství, zdravotnictví či životním prostředí, bude pro vás užitečné nahlédnout do jejich uspořádání a funkcí. Činnost krajů a jimi zřízených organizací se totiž každodenně […]

16. V demokracii vzájemně komunikujeme

Komunikaci obvykle chápeme jako přenos, sdělování či výměnu informací. Lze ji pojímat z různých úhlů pohledu: z hlediska sociálního, ekonomického, ale také z hlediska právního. A právě právní aspekt komunikace, který bývá často opomíjený, by vám v roli zastupitelů rozhodně neměl zůstat utajen. 16.1 Úvodem Tato kapitola je zaměřena především na komunikaci v rovině právní. Zabývá se získáváním informací občany […]

Tvorba webových stránek: Webklient